Daňový systém I.

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz sa bude klásť aj na väzbu účtovníctva na daňové zákony, najmä zákon o daniach z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty. Absolvent bude schopný sa orientovať v jednotlivých daniach a získa prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia alebo cash-flow podnikov.


Odporúčaná literatúra

  • Svátková Slavomíra: Česká daňová soustava
  • Brychta a spol.: Daň z příjmů. Nakladatelství Meritum
  • Havel: Daň z přidané hodnoty. Nakladatelství Meritum
  • Ledvinková a spol.: Abeceda DPH. Nakladatelství Meritum
  • Prudký a spol.: Hmotný a nehmotný majetek v praxi. Nakladatelství Meritum

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu