Nástroje riadenia kvality v zdravotníctve

Anotácia

Cieľom modulu je vysvetliť základné pojmy a postupy v oblasti zavádzania systémov kvality a bezpečia do zdravotníckych zariadení v Českej republike a popísať procesy, ktoré smerujú k ískaniu národných alebo medzinárodných štandardov kvality. Poslaním zdravotníckych inštitúcií je poskytovať kvalitnú, efektívnu, hospodárnu a vysoko odbornú starostlivosť o pacientov. Za týmto účelom je nutné vytvárať prostredie, v ktorom možno takéto ciele uskutočňovať. Zvolený postup, ktorý smeruje k získaniu akreditácie či certifikácie, vyžaduje hlboké a esenciálne zásahy do štruktúry, prevádzky, financovania aj riadenia organizácie. Dosiahnuť národných a medzinárodných štandardov kvality je tak do budúcnosti procesom potrebným a nevyhnutným.


Odporúčaná literatúra

  • Gladkij, I., Heger, L., Strnad, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Brno, 1999
  • Škrla, P., Škrlová, M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Grada Publishing, Praha, 2008
  • Madar, J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Grada Publishing, Praha, 2004
  • Marx, D., Vlček, F. (eds.): Národní akreditační standardy pro nemocnice. Spojená akreditační komise společně s nakladatelstvím TIGIS, Praha, 2009 of the Committee of Ministers to Member States on the Development and Implementation of Quality Improvement Systems (QIS) in Health Care. Brussels, 1997
  • Gladkij, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press, Praha, 2003

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu