Optimalizácia riadenia a plánovanie cash-flow

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s podstatou cash-flow, jeho miestom a významom pre finančné riadenie firiem, s faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, a s metódami, ktoré umožňujú CF plánovať, monitorovať a následne vyhodnotiť prostredníctvom výkazu cash -flow. Modul sa zameriava jednak na operatívne riadenie cash-flow a metódy, ktoré sú v tejto oblasti používané, a jednak na strategické riadenie cash-flow.


Odporúčaná literatúra

  • Sedláček, Jaroslav. Cash-flow. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80- 251-3130-5
  • Landa, Martin. Finanční plánování a likvidita. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1492-6
  • Kislingerová, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. C. H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9
  • Knápková, Adriana, Pavelková, Drahomíra, Šteker, Karel. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Grada Publishing, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4456-8
  • Grünwald, Rolf, Holečková, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, Praha, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu