Personálny management

Anotácia

Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho managementu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými a svetovými firmami. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu v organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálnej stratégie a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky strategické riadenie ľudských zdrojov ovplyvňujú.


Odporúčaná literatúra

  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3
  • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4
  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů; Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003. ISBN 80-7261-033-3
  • Kociánová, R.: Personální řízení; Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5
  • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu