Podniková stratégia obchodu

Anotácia

Cieľom je naučiť poslucháčov zostavovať podnikateľský zámer z hľadiska obchodnej koncepcie, vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku. Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov v podnikovo-hospodárskeho modelu, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a s tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • BRANDENBURGER, A. M.; NALEBUFF, B. J. Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. In Harvard Business Review, July, 1995
  • DAVID, F.R. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts & Cases. 15th Edition. 2015. ISBN 10-133444791
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-869- 29590

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu