Podniková stratégia

Anotácia

Modul Podniková stratégia poskytuje informácie a znalosti princípov strategického riadenia podniku, tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov ako aj ich postupného naplňovania potrebuje mať podnik jasnú stratégiu. Základnou otázkou, ktorú si pri tvorbe stratégie kladieme, je – „Ako?“ Ako dosiahnuť požadovaných výsledkov, ako predbehnúť konkurenciu, ako vytvoriť a udržať konkurenčnú výhodu alebo ako posilniť dlhodobú pozíciu firmy na trhu. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovanie a vyhodnocovanie strategicky významných informacíi nám pomôže lepše predvídať riziká a úspěšne naplňovať strategické ciele. Študenti si absolvovaním modulu prehĺb znalosti a zručnosti strategického riadenia podniku, ktoré budú môcť pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firem.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • GRASSEOVÁ, M.; DUBEC, R.; ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9
  • CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1389-6
  • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu