Strategický management

Anotácia

Cieľom modulu je prehĺbiť znalosti princípov strategického manažmentu, zručnosti tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu strategicky významných informácií nám pomôže lepšie predvídať riziká a úspešnejšie napĺňať strategické ciele. Absolventi modulu budú schopní získané znalosti a zručnosti strategického manažmentu pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firiem.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-71794538
  • Tyll, L. Podniková strategie. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80- 7400-507-7
  • BRANDENBURGER, A. M.; NALEBUFF, B. J. Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. In Harvard Business Review, July, 1995

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu