Základy managementu

Anotácia

Modul vysvetľuje základné pojmy a nástroje používané v súdobom manažmente. Slovo manažment sa dá do slovenčiny preložiť ako riadenie. Riadime, pretože kapacita jedinca je obmedzená, žiadny z nás nedokáže robiť všetky činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie životných potrieb sám. Riadime nielen v ziskových organizáciách, ale aj v neziskovej sfére a mnohé z nástrojov sú použiteľné aj v osobnom živote, napríklad v rodinách a pri riadení medziľudských vzťahov.


Odporúčaná literatúra

  • VODÁČEK, L a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1
  • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2545-1
  • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership , Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4
  • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha, 2001. ISBN: 80-85839- 45-8
  • BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha, 2014. ISBN: 978-80-247-4429-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu