Management podnikania

Anotácia

Modul zoznamuje študentov s princípmi organizácie jednotlivých súčastí firmy. Kľúčovým cieľom manažmentu je zaistenie konkurencieschopnosti podniku, ako základného kritéria úspechu firmy. S problematikou úspešnosti firmy súvisí motivácia zamestnancov, ktorí sú základným kameňom prosperujúceho podniku. Vzhľadom k tomu, že budúcim pilierom hospodárstva budú znovu výrobné firmy, cieli modul aj k zoznámeniam s produkčným a operačným manažmentom so zameraním na faktory prosperity, súvisiace strategické zmeny a úsilie o vyššiu produktivitu výroby. Upozorňuje na nedostatky súčasného manažmentu a možnosti následných zmien v organizačnej architektúre podniku. Predstavuje postupy pre následné zvyšovanie produktivity, spolu s možnosťami a priamou aplikáciou týchto postupov v rámci podnikového manažmentu.


Odporúčaná literatúra

  • Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing 2002, ISBN 80-247- 0199-5
  • Švecová L., Veber J.: Produkční a provozní management, Grada Publishing 2021, ISBN 978-80-271-1385-9
  • Veber J. a kol., Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. aktualiz. vyd., Praha, Management Press 2009
  • Donnelly, Gibson, Ivancevich, Management, Praha, Grada 1997
  • Tomek, Vávrová, Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy, Praha, C. H. Beck 2009

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu