Change management

Anotácia

Zmeny sú v tomto modernom turbulentnom prostredí základnou charakteristikou života každej organizácie. Každý manažér musí vedieť zmeny prijímať a kontrolovať ich implementáciu v organizácii. Cieľom modulu je preto zoznámiť študentov s jednotlivými typmi zmien a naučiť ich pružne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Študenti si osvoja problematiku Change managementu praktickou formou a budú schopní zmeny prijímať a riadiť ich.


Odporúčaná literatúra

  • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-7169-422-3
  • KOŠŤAN, Pavol, František BĚLOHLÁVEK a Oldřich ŠULEŘ. Management: [co je management, proces řízení, obsah řízení, manažerské dovednosti]. Brno: Computer Press, c2006. Business books. ISBN 80-251-0396-X
  • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4
  • KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4564-0
  • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ a kol. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu