Daňové aspekty nehnuteľností

Anotácia

Modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov s daňovým systémom v Českej republike a základnými princípmi jednotlivých typov daní (priamych, nepriamych). Dôraz je kladený na legislatívu vzťahujúcu sa k nehnuteľnostiam, na daňové konzekvencie daní z nehnuteľností, ale aj na ich optimalizácií. Študenti sa budú schopní orientovať v jednotlivých daniach a získajú prehľad o vplyve daní na výsledok hospodárenia. Absolventi taktiež získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcom dane, o právach a povinnostiach pri správe daní.


Odporúčaná literatúra

  • PRUDKÝ, Pavel a LOŠŤÁK, Milan. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554- 063-8
  • SKÁLA, Milan. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-820-8
  • VYCHOPEŇ, Jiří. Nemovité věci v podnikání. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-634-1

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu