Oceňovanie nehnuteľností

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte súkromného práva. Študenti sa naučia vnímať mikroekonomické a makroekonomické súvislosti trhu s nehnuteľnosťami a podmienky financovania a investovanie na trhu s nehnuteľnosťami. Modul „Oceňovanie nehnuteľností“ sa zaoberá praktickým využitím znalostí oceňovania – cieľom je získať schopnosti efektívne vypracovať ocenenie stavby, pozemku, stanovanie nájmu, škôd a vád na stavbách a vecného bremena. V rámci modulu sa študenti zoznámia s princípmi zostavovania oceňovacej správy, s dôvodmi a účelmi ocenenia a technikami ocenenia nehnuteľností podľa platnej legislatívy a metodiky. Súčasne sú také pre oblasti „ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností“ vyzdvihnuté princípy podania znaleckých posudkov podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy a požiadavky na znaleckú činnosť v oblasti oceňovania stavieb.


Odporúčaná literatúra

  • BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0
  • ILAVSKÝ, Miloslav, Milan NIČ a Dušan MAJDÚCH. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: Miroslav Ilavský - MIpress, 2012. ISBN 978-80- 971021-0-4
  • KUBEČKA, Karel. Metodika hodnocení stavebních konstrukcí a stavebních objektů formou analýzy rizik: certifikovaná metodika. VŠB-TU Ostrava, 2013. ID 286078291
  • ORT, P. Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy. Praha: Leges, 2013, 173 s. ISBN 978-80-87212-77-9
  • KUBEČKA, Karel. Metodika stanovení výše škody na stavebních konstrukcích a stavbách: certifikovaná metodika. VŠB-TU Ostrava, 2013. ID 286078290

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu