Správny poriadok a správne konania

Anotácia

Cieľom tohto modulu je podať študentom ucelený pohľad (vychádzajúci zo súdnej judikatúry aj právnej doktríny) na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku ako sú verejnoprávne zmluvy, opatrenia všeobecnej povahy, sťažnosti a pod. Predmetom tohto modulu teda bude, vedľa zmienky o vývoji správneho konania na území Českej republiky, podrobná charakteristika tohto predpisu a jeho jednotlivých častí.


Odporúčaná literatúra

  • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2016. ISBN 978-80-7400-670-4
  • Jemelka. L.: Princip subsidiarity správního řádu. C.H.Beck, Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-479-7
  • Jemelka, L., Podhrázký, M., Vetešník, P., Zavřelová, J., Bohadlo, D., Šuránek, P.: Soudní řád správní. Komentář. Praha. C.H.Beck, 2013. ISBN 97880-7400-498-8
  • Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 8. vydání. C.H.Beck, Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-254-3
  • Jemelka, L.: Správní řád - porovnání starého a nového znění, tabulka. Právní rádce starosty, 2006. ISSN 20080218

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu