Základy súkromného práva

Anotácia

Tento modul sa orientuje na získanie základných poznatkov o hlavných právnych aspektoch podnikania, so zvláštnym dôrazom na súkromné právo. Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o členení práva na verejné a súkromné a o vývoji súkromného a občianskeho práva. Študenti sa vďaka modulu dozvedia o vzťahu občianskeho práva k iným odvetviam, získajú prehľad o zaradení občianskeho práva v systéme súkromného a zoznámia sa s ústavnými základmi práva súkromného.


Odporúčaná literatúra

  • Hurdík Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk
  • Raban Přemysl a kolektiv: Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Vydavatelství Václav Klemm
  • Fiala, J., Hurdík, J.,Ronovská, K., Dobešová, L.: Občanské právo hmotné. Multimediální učební text, PrF MU Brno
  • Janečková, E., Horálek, V., Eliáš, K.: Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Nakladatelství Linde
  • Zlámal, J.; Haluza, J.: Občanský a společenskovědní základ. Computer Media.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu